Regulamin

Art. 1. – WSTĘP
MedPortal.com.pl jest serwisem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla lekarzy i przedstawicieli zakładów leczniczych świadczących usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego celem jest udostępnienie przestrzeni do wymiany informacji na temat ofert pracy dla Lekarzy. Zarejestrowani i zweryfikowani użytkownicy mogą czytać treści zamieszczone w serwisie oraz publikować własne ogłoszenia.
Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Użytkowników, jak i Administratora serwisu.Każdy Użytkownik przed rejestracją lub zalogowaniem się do serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją Regulaminu. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
Niniejszy Regulamin opracowany został w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 2. – DEFINICJE
2.1. Serwis –serwis internetowy dostępny pod adresem MedPortal.com.pl przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i przedstawicieli zakładów leczniczych świadczących usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem jest udostępnienie przestrzeni do wymiany informacji na temat ofert pracy dla Lekarzy.
2.2. Usługa - udostępnienie przestrzeni do wymiany informacji na temat ofert pracy dla Lekarzy; zarejestrowani i zweryfikowani Użytkownicy mogą czytać treści zamieszczone w serwisie oraz publikować własne ogłoszenia.
2.3. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, jest to osoba fizyczna Wacław Moryson, zamieszkały w Poznaniu przy ul Solna 27/5.
2.4. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, przy czym Użytkownikiem może być tylko lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lub przedstawiciel zakładu leczniczego świadczącego usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,i korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2.5. Lekarz - osoba fizyczna, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza.
2.6. Dane Osobowe - podane w trakcie rejestracji informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu oraz w innych celach wskazanych w zgodzie udzielonej przez Użytkownika oraz z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.7. Utwór – Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w obrębie serwisu.
2.8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu.
2.9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016, poz.1030) zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
Art. 3. - WARUNKI TECHNICZNE i PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
3.1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika na stepujących, minimalnych wymagań technicznych:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 7 i wyższych lub Opera w wersjach 10.10 i wyższych lub Firefox w wersjach 3.6 i wyższych, Google Chrome w wersjach 17 i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
c. konta poczty elektronicznej e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail.
3.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Serwisie.
3.2. W ramach serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych plików lub programów.
3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, w szczególności za włamania do systemu i poczty Użytkownika, przejęcia loginu i hasła, zainfekowania wirusami, etc.
3.4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobra, w tym dobra osobiste i prawa autorskie. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, zawieszony lub zablokowany, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiadomości o bezprawnym charakterze danych. W szczególności zabronione jest:
umieszczanie danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne;
umieszczania danych, treści lub zdjęć obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
umieszczanie danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, badawczej itp.;
wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
jakiekolwiek działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, narazić na utratę renomylubnarazić Serwis na straty finansowe, wizerunku lub dobrego imienia;
zbieranie danych Użytkowników i treści oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących);
przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju;
wyłudzanie, uzyskiwanie dostępu i przekazywanie danych logowania do Profilu należącego do innej osoby;
umieszczanie przez Użytkowników reklam i innych treści o charakterze reklamowym;
używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
umieszczania Utworów, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.
3.5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.4, Administrator może niezwłocznie usunąć z serwisu naruszającą Regulamin treść.
3.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Serwisu dopuszcza się działań wymienionych w ustępie 3.4, Administrator może niezwłocznie zawiesić lub usunąć jego Konto.
Art. 4. - DOSTĘP DO SERWISU I UCZESTNICTWO W NIM
4.1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba będąca przedstawicielem zakładu leczniczegoświadczącego usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Korzystanie z serwisu, utworzenie konta oraz korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne.
4.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie - podanie następujących swoich danych
a) Dla Lekarza: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, roku ukończenia studiów, oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres e-mail informacji handlowej przesyłanej przez Administratora we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.
b) Dla Przedstawiciela Zakładu Leczniczego: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, nazwa oraz adres zakładu leczniczego, oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres e-mail informacji handlowej przesyłanej przez Administratora we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.
4.3. Nabywca oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne, kompletne i prawidłowe. Podanie fałszywych danych lub nienależących do Nabywcy, skutkuje usunięciem konta Nabywcy a także zawiadomieniem odpowiednich organów.
4.4. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub logując się do Serwisu oświadcza, że:
podane w nim dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi,
jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie rejestruje się w czyimś imieniu,
wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail cyklicznych newsletterów, komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, komunikatach o przerwach technicznych w działaniu Serwisu oraz nowych funkcjonalnościach,
wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,
zapoznał się z warunkami określonymi w Polityce Prywatności i akceptuje jej treść,
będzie logował się do serwisu tylko i wyłącznie we własnym imieniu w oparciu o swoje dane rejestracyjne,
wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora wpisów naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszających niniejszy Regulamin, a także naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich,
wyraża zgodę na usunięcie jego Profilu przez Administratora w przypadku wpisów rażąco naruszających obowiązujące przepisy prawa, rażąco naruszających niniejszy Regulamin, a także rażąco naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
4.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Administratora i pozytywną weryfikację podanych danych.
4.6. Użytkownik aby otrzymać dostęp do serwisu MedPortal.com.pl musi przejść proces rejestracji: wypełnić zamieszczony na stronie formularz, odebrać e-mail z informacją o rejestracji, potwierdzić rejestrację. Pełny dostęp do serwisu MedPortal.com.pl możliwy jest tylko po pełnym zarejestrowaniu się Użytkownika.
4.7. Rejestrując się w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
nie przeprowadzania działań naruszających prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu;
powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób;
powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu promowanie serwisów i działalności konkurencyjnej w stosunku do Serwisu,
powstrzymywania się od podejmowania działań szkodzących Serwisowi i społeczności MedPortal.com.pl;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań zmierzających do uzyskiwania od innych Użytkowników, haseł, loginów i innych danych identyfikacyjnych.
4.8. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu. Wyrejestrowanie z serwisu jest dokonywane przez Administratora na prośbę użytkownika o wyrejestrowanie. W wyniku wyrejestrowania Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane osobowe wyrejestrowanego użytkownika, a profil użytkownika nie jest dostępny. Wyrejestrowanie nie unieważnia ofert złożonych przez użytkownika na rzecz innych użytkowników.
4.9. Użytkownik występuje w Serwisie MedPortal.com.pl pod loginem odpowiadającym jego adresowi poczty elektronicznej.
4.10. W stosunku do użytkowników łamiących niniejszy regulamin Administrator zastrzega sobie prawo wysłania ostrzeżenia z prośbą o zaprzestanie takich działań lub wysłania ostrzeżenia wraz z czasowym zawieszeniem dostępu do Serwisu.
4.11. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą serwisu, jego celem i przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek serwisu lub jego dobre imię i markę.
4.12. Ponowna rejestracja usuniętego przez Administratora Użytkownika jest możliwa tylko za zgodą Administratora.
4.13. W przypadku uzasadnionych wątpliwość, co do prawdziwości podanych przy rejestracji danych osobowych, Administrator ma prawo zawiesić dostęp Użytkownika do MedPortal.com.pl, aż do wyjaśnienia sytuacji.
4.14. Użytkownik może mieć tylko jedno konto. W przypadku zablokowania, zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, założenie przez Niego nowego konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora. Odmowa Administratora co do założenia nowego konta nie wymaga uzasadnienia.
4.15. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
4.16. Administrator ma prawo zawieszenia, zablokowania i usunięcia konta Użytkownika, który narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu.
Art. 5. - Ogłoszenia
5.1. Dokonując rejestracji, Użytkownik udziela Administratorowi licencji do Utworów umieszczonych w Serwisie oznaczającej prawo do korzystania z przekazanych do Serwisu Ogłoszeń na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności na publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5.2. Licencja zostaje udzielona dla każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
5.3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji. Wraz z udzieleniem licencji do Utworów Użytkownik nieodpłatnie udziela Administratorowi prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów w zakresie czasowym i na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.
5.4. Licencja ma charakter niewyłączny.
5.5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
5.6. Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dodający ogłoszenie potwierdza, że dane w nim zawarte są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia oferty i/lub ogłoszenia i/lub podanie informacji nieprawdziwych.
5.7. Umieszczanie ofert i ogłoszeń w Serwisie jest wykonywane poprzez odpowiedni formularz działający w obrębie Serwisu.
5.8. Oferty pracy przed publikacją w Serwisie są każdorazowo sprawdzane pod względem wymagań formalnych i merytorycznych. W przypadku znalezienia niezgodności Administrator kontaktuje się z zamieszczającym ogłoszenie za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych i ustala dalsze kroki postępowania. Każda oferta pracy może zostać opublikowana tylko po zaakceptowaniu przez Administratora.
5.9. Oferty pracy mogą być dodawane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające zgodę i odpowiednie zamocowania prawne podmiotu w imieniu którego oferty zamieszczają.
5.10. Zabronione jest publikowanie więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty pracy, które będzie eksponowane w tym samym czasie w serwisie. Ogłoszenia odnoszące się do tej samej oferty pracy będą usuwane bez zapowiedzi przez Administrację Serwisu.
5.11. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Ogłoszenia, z których wykorzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw osobistych, ani też danych osobowych osób trzecich. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
5.12. Administrator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych Ogłoszeń. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć lub ukryć Ogłoszenie, do którego rozpowszechniania Administrator wcześniej przystąpił.
5.13. Administrator może czasowo zablokować Użytkownikowi możliwość przekazywania do Serwisu Ogłoszeń, jeżeli uzna, że choć niektóre Ogłoszenia przekazywane przez tego Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
5.14. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym również zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych oraz pozostają w zgodzie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2015, poz.464 z późn. zm.) oraz z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej.
5.15. Możliwość wycofania aplikacji na określoną ofertę pracy istnieje jedynie do momentu zaakceptowania jej przez autora wyżej wspomnianej oferty.
5.16. Możliwość usunięcia oferty pracy istnieje jedynie do momentu „akceptacji aplikacji” lekarza, który złożył aplikację na wspomnianą ofertę pracy.
5.17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferty wystawione przez Usługodawców na portalu Medportal.com.pl.
5.18. Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkowników w związku z ogłoszeniami, a w szczególności takie jak „aplikowanie” lub „akceptacja aplikacji”, pełnią jedynie rolę orientacyjną i nie są tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Stronami.
5.18. Dostawca nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą. Dostawca pełni rolę tylko pośrednika. Umowy zawarte na portalu Medportal.com.pl rodzą stosunek zobowiązująco-uprawniający tylko pomiędzy Usługodawcą i Nabywcą
Art. 6. - REKLAMACJE
6.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail kontakt@medportal.com.pl
6.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
6.3. Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
Art. 7. - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. Administrator zobowiązuje się, by jakość świadczonych usług była jak najwyższa. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, lub innymi przyczynami, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi.
7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu lub jego Administratora. Użytkownicy wysyłający treści, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą z tego tytułu ponosić odpowiedzialność karną i cywilną na zasadach ogólnych.
7.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w serwisie, w szczególności prawdziwość danych, naruszenie dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich. W przypadku skierowania do Administratora roszczeń osób trzecich, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik umieszczający treści.
7.5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź osób trzecich.
7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem. MedPortal.com.pl zapewnia jedynie przestrzeń do niekomercjalnego publikowania ogłoszeń.
7.7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
Za szkody powstałe wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
Za szkody powstałe na skutek ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
Za stratę przez Użytkowników danych, która to strata jest wynikiem działania czynników zewnętrznych bądź innych okoliczności niezależnymi od Dostawcy.
Za szkody będące wynikiem zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź na skutek naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu.
Za szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkownika informacji lub danych z Serwisu.
Art. 8. – DANE OSOBOWE
8.1 Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
8.2 Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu (rozpoczęcie lub kontynuowanie) od wykazania przez Użytkownika prawdziwości Danych Osobowych oraz uprawnień lekarskich stosownymi dokumentami. W tym celu Administrator może poprosić Użytkownika o przesłanie kopii stosownych dokumentów, Przesłanie kopii dokumentu jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż brak ich przekazania uprawnia Administratora do odmowy świadczenia usługi Serwisu.
8.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich danych na koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
8.4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
8.5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych własnych danych osobowych, jak również do ich zmiany, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane przy rejestracji, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
8.6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych, Administrator ma prawo do:
a. wezwania Użytkowania do aktualizacji lub usunięcia nieprawdziwych danych;
b. zawieszenia dostępności wybranych usług w serwisie;
c. zawieszenia konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
d. całkowitego i bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika;
8.7. Administrator archiwizuje dane w ramach serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia Jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali w celach dowodowych fakt uzyskania tych wiadomości i danych oraz ich treść.
Art. 9. - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
9.1. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji jest dostępny pod adresem www.MedPortal.com.pl. Medportal.com.pl zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
9.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w Art. 4. ust. 4.5.
9.3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w art. 4. ust. 4.5. z przyczyn niezależnych od MedPortal.com.pl
9.4. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy osobom trzecim bez zgody Administratora Serwisu.
9.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają z obowiązku stosowaniu się przez Administratorów Profili do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.stycznia 2017 roku.